Tävlingsanvisningar 2024 16/3

                                                                                             1.8/bok

Anvisningar för OL-tävlingar 2024

OK SKOGSFALKEN

                 

 

Tävlingsansökan

Ansökan via Eventor.

Nationella tävlingar 1/1-31/7 före 15/12 året innan.

Nationella tävlingar 1/8-31/12 före 15/4

Följande uppgifter skall vara ifyllda för att ansökan kommer behandlas.

Datum tävlingsdag, det går att fylla i fler alternativ.

Tävlingsansvarig i BLOF godkänner det datum som är lämpligt.

Tävlingsdisciplin

Klassgrupper

Tävlingsområde

Kontaktman för tävlingen, mailadress och telefon.

Arrangör

Som arrangör har ni ansvar att ta del av de nyheter som SOFT framarbetar samt att tävlingsregler och anvisningar noga följs. Tävlingsledaren har det övergripande ansvaret för genomförandet av arrangemanget.

Använd dig också av det stöd som finns i följande litteratur:

Arrangemangsboken (finns digital på SOFT:s hemsida)

Tävlingsregler och anvisningar (finns på SOFT:s hemsida)

Banläggarboken Mark och vilt.

Eventor

Är SOFT:s centrala IT-system som bland annat används för tävlingsanmälan.

                            https://eventor.orientering.se/

Arrangören ansvarar för att tävlings- information kommer in i Eventor.

Systemet erbjuder stöd och handledning i olika form.

Nivågruppering på tävlingsarrangemang

Nivå 1: Tävlingar av mästerskapskaraktär, betoning på elit och/eller deltagarantal, samt med höga kvalitetskrav och med mer än lokalt mediaintresse.

Nivå 2: Övriga nationella tävlingar med eller utan elitklass, regionala mästerskap och distriktsmästerskap.

Nivå 3: Distriktstävlingar.

Nivå 4: Närtävlingar och motionsorientering.

Tävlingsinbjudan

En inbjudan skall innehålla:

Tävlingsdag och tid

Tävlingens form, distans och typ

Klasser och banlängder

Aktuella banlängder bör publiceras på särskilt dokument före anmälningstidens utgång

Tidpunkt för första start

Karta (tryckår, kartritare, skala, ekvidistans, tryckmetod)

Terrängbeskrivning

System för elektronisk stämpling och tidtagning

Anmälningsavgifter och betalningsvillkor

Hur anmälan ska göras

Senaste tidpunkt för anmälan och efteranmälan

Arenans belägenhet eller samlingsplats

Viktiga avstånd (parkering – arena – startplatser)

Omklädning och dusch

Barnaktiviteter

Servering

Huvud funktionärer (tävlingsledare, banläggare, bankontrollant, tävlingskontrollant)

Tävlingsjury, tävlings och bankontrollant

BLOF utser tävlingsjury till DM-tävlingar.

Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingskontrollant och bankontrollant blir utsedda.

Bankontrollant skall vara från en annan klubb än den arrangerande.

Tävlingsledarrapport

Cirka fyra månader före tävlingen bör – och senast sex veckor före tävlingen skall tävlingsledare till tävlingskontrollant lämna ifylld tävlingsledarrapport på blankett (elektroniskt) som är fastställd av SOFT.                                     

Anmälan

Följande gäller för senaste anmälningstidpunkt till nationella tävlingar och distriktstävlingar:

Senaste anmälningstidpunkt för helgtävlingar ska sättas till söndag kl. 23.59 helgen före tävling.

Senaste anmälningstidpunkt för efteranmälan till helgtävlingar ska sättas till kl. 20:00 torsdag före tävling.

Senaste anmälningstidpunkt för andra tävlingar än helgtävlingar ska sättas till kl. 23.59 en vecka före tävling.

Senaste anmälningstidpunkt för efteranmälan till andra tävlingar än helgtävlingar ska sättas till kl.20:00 2 dagar före tävling

Anmälningsavgifter

Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

Ungdom: 80 kr

Vuxen utom elit: 150 kr

Elit: 200 kr

Distriktstävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

Ungdom: 80 kr eller lägre

Vuxen utom elit: 150 kr eller lägre

Elit: 150 kr eller lägre

Närtävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

Ungdom: 40 kr eller lägre

Vuxen: 80 kr eller lägre

Ingen elit

Ungdoms-serien

Ungdom: 30 kr

Vuxen: 50 kr

Tilläggsavgifter för efteranmälan (beskattningsfria avgifter)

Tävlingsklasser ungdom: 50 % eller lägre vid efteranmälan. Efteranmälan på tävlingsdagen 50 %, om det är möjligt.

Tävlingsklasser vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan. Efteranmälan på tävlingsdagen 50 %, om det är möjligt.

Öppna klasser: Inget tillägg vid efteranmälan eller efteranmälan på tävlingsdagen.

Inskolningsklass: Inget tillägg vid efteranmälan eller efteranmälan på tävlingsdagen. 

Anmälningsavgiften i motionsorientering i samband med tävling får inte vara

högre än i motsvarande ålderskategori i tävlingsorientering.

Vid vissa högkvalitativa arrangemang kan arrangören, efter ansökan och bedömning hos BLOF, få höja anmälningsavgiften för vuxen och elit med högst 50 % av maximiavgiften i angivna intervall, dock ej i motionsorienteringsklasserna.

Anledningen till den höjda avgiften ska framgå i inbjudan.

För SM, USM, O-Ringen och Tiomila fastställer SOFT anmälningsavgifterna i samråd med aktuell arrangör.

Stafett

Vid stafett tas en avgift ut genom att multiplicera antal lagmedlemmar med avgiften för en deltagare vid en individuell tävling. 

PM

PM bör ligga på Eventor minst 1 vecka innan tävling.

PM skall innehålla:

- Starttider och maximitider

- Terrängbeskrivning

- Karta (tryckår, kartritare, skala, ekvidistans)

- lokala karttecken, samt vilken tryckmetod som tillämpats).

- Vätskeplatser

- Förekommande snitslar och deras färger

- System för stämpling och tidtagning

- Beskrivning av kontrollmarkeringar

- Ev. förbjudna områden

- Plats för sanitära anordningar

- Gångavstånd och vägbeskrivning till startplatser

- Plats för utlämning av nummerlappar

- Tid och plats för prisutdelning

- Tävlingsledning

- Juryns sammansättning

- Om klasser utgått eller flyttas.

- Avstånd P – TC max/minimum.

- Att skuggning får förekomma innan start.

- Ranking meriterad klass får ej skugga innan tävling.

- Tävlings- och bankontrollant

- Transport överdragskläder

- Marka och service

P avgifter

BLOF rekommenderar en avgift på 20 kronor/bil.

Bussar parkerar alltid gratis.

På allmänna parkeringsplatser, gator och vägar får inte avgift tas ut.

SI brickor

Arrangören skall ha i beredskap att hyra ut brickor till deltagare som saknar sådan. Kostnad för lån av bricka max 30 kr.

Snitselfärger

P – TC: Lila/Vit

Start-Startpunkt: Dag: Röd eller Orange/Vit Natt: Vit

Start 1: Orange/Vit

Start 2: Orange/ Blå

Start 3: Orange/Gul

Sista till mål: Röd/vit

Otydliga stigar: Vit

Konstgjorda stigar: Vit

Förbjudet område: Blå/Gul

Startordning

Startordning regleras i TR 5.8. Följande gäller avseende startmellanrum.

Sprintdistans. Minst en minut. Kan vara mindre vid många deltagare.

Medeldistans. Två minuter. Kan vara mindre vid många deltagare.

Långdistans. Två-tre minuter beroende på klass. Kan vara mindre vid många deltagare.

Ultralång distans. Tre minuter eller masstart, ofta med spridningsmetod.

Stafett. Normalt masstart.

Natt. Två minuter. Kan vara mindre vid många deltagare.

Lottning och startlista

Lottning görs och startlista upprättas enligt TR 5.9.

I startlista ska klass, startplats och banlängd framgå.

Efteranmälda lottas in i startlistan.

För varje deltagare ska eventuellt startnummer och rankingnummer samt namn, förening och starttid framgå.

Om vakansplatser läggs in och startlistan inte ska publiceras förrän efter efteranmälningar inkommit så bör detta anges i inbjudan.

Startlistan.

Läggs ut på Eventor senast 3 dagar innan tävling.

Öppna motionsklasser

De öppna motionsklasserna riktar sig till såväl etablerade som nya deltagare som vill få en orienteringsutmaning utifrån sina egna förutsättningar.

Avseende startdjup för de öppna motionsklasserna är det viktigt att dessa möter de nya deltagarnas förutsättningar och behov. Här ses därför gärna ett startdjup öppet mellan t ex kl. 9:30-11:30, för att på så sätt möta familjer med orienterande barn, samt också de deltagare som vill hinna med mer än att orientera en lördag eller söndag.

Kartskala ska vara 1:7 500 på alla öppna klasser utom Svår 7 km där 1:10 000.

Tillåtet att ha skala 1:7 500 för alla.

Inskolning och Miniknat.

Inskolningsklass

Denna klass är det viktigt att alla delar av loppet liknar en vanlig tävlingsklass, eftersom detta är vägen in i orienteringen. Tänk igenom en extra gång och gör det så lättfattligt som möjligt.

Skuggning och par löpning tillåten. Banan skall vara av det lättast nivån.

Ledsna och glada gubbar skall finnas efter banan. Vid start skall skuggningskartor finnas och vara i svart/vit. Fri start gäller.

Arrangören skall se till att inskolning har möjlighet att starta är väl tilltaget så att föräldrar kan tävla själva.

(Dessa klasser kan t.ex. starta en halv timma innan ordinarie start)

Mini-knat

Vid varje arrangemang skall knatte-knat finnas. Denna bana skall vara en snitslad bana med lätt framkomlighet.

Använd gärna SportIdent enheter även på denna bana.

Bör vara ett pris till alla samt ingen avgift. Håll även denna bana öppen så länge tävlingen varar.

Klassändringar

Om antalet anmälda i en tävlingsklass är få (< 3) kan arrangör flytta dessa till närmaste klass inom klassgruppen (TR 5.7.2).

Detta skall tillämpas med mycket försiktighet i ungdomsklasserna. Anmälda i klass upp till och med 20 år flyttas till äldre klass (ex. D14 flyttas till D16 men D 14-svårighet användes)

Anmälda i klass från och med 35 år och äldre flyttas till yngre klass (ex. H35 flyttas till H21).

Om flyttning har skett anges det i PM och aktuell person meddelas via mail,

Banläggning

För att fungera som banläggare vid nationell tävling utan elitklasser krävs banläggarkort 1,

och vid tävling med elitklasser behövs banläggarkort 2 (Typ DM, GM, SSM)

Ungdomsbanor skickas tidigt till blekinge@orientering.se.

Dock ska bankontrollant ha granskat banorna innan de skickas in.

För nationella tävlingar (motsv) innebär tidigt senast 6 veckor innan tävling, för ungdomsserien 4 veckor innan tävling.

Klasser och Kartskalor.

Ultralång och Lång

Se särskilt blad

Medel, stafett och natt.

Se särskilt blad

Sprint.

Skala 1:4 000 för klasserna DH10-35 Övriga klasser skala 1:3 000 samt för de öppna klasserna.

Dispens.

I undantagsfall kan dispens för annan kartskala ges av BLOF (kontakta TK). Vilken kartskala som används skall alltid uppges i inbjudan och PM.

 Viltförberedelser.

Goda relationer till markägare och jägare är en grundförutsättning för oss orienterare och våra arrangemang.

LIVELOX

Banläggaren lägger in tävlingen i Livelox via Eventor.

Öppna Eventor och klicka på Administration (i det gula fältet). Gå in på Vårdubbeln Lång --> Livelox --> Importera tävlingen (du måste vara inloggad i Livelox).

Nu är du inne i Livelox. Sedan är det bara att kolla igenom förinställda uppgifter så att de stämmer --> Spara.

Koppla karta och bana till aktiviteten (klasser kopplas automatiskt efter detta steget). Ladda in det kartutsnitt som täcker hela kartan och ladda in banfilen med alla banor.

Öppna redigera klasser och spara. Här ska alla tävlingsklasser vara kopplade till en bana automatiskt men alla öppna klasser får du koppla till en bana manuellt. 

Sedan är det klart!

Gå in på Eventor och Vårdubbeln Lång --> Livelox för att kolla så allt ser bra ut.

Checklista inför tävlingen:

Har tidig kontakt med markägare tagits?

Har nödvändig information/samråd skett med jakträttsinnehavaren?

Är tävlingsområdet lämpligt?

Är bansträckningarna lämpliga?

Finns några frizoner?

Har olycksriskerna minimerats?

Behövs drev i så fall hur stort och riktning?

Checklista efter tävlingen:

Naturhänsyn – Kontrollval

Banläggaren har att ta hänsyn till vegetationen.

En avvägning mellan antalet tävlande per berörd kontroll och påverkan av vegetationen måste ske från fall till fall.

För orienteringens fortlevnad och utveckling ska våra arrangemang skötas så att vi alltid är välkomna åter

Arena layout

Tänk på att det finns gott om plats för ”publik”. Att flödet fungerar så att inga krockar uppkommer mellan löpare och publik – personer på väg till start – toabesökare – markabesökare – personer på väg till dusch.

In- och utgående löpare vid stafett. Vid stafett skall växelområdet vara tillräckligt stort att inte bara löpare kan vistas där utan också ledare.

Vid val av arenaplats tänk alltid dåligt väder!

Start

Plats för tömning av SI pinne ska vara på en tydlig plats väl märkt.

En reservtömningsenhet ska finnas vid startplatsen hos startpersonalen.

Vid kall väderlek ska arrangören vid tävling inom nivå 1-4 svara för att överdrag transporteras åter till arenan. Toaletter ska vid avstånd över 1000 meter till start finnas vid eller i anslutning till startplatsen.

Vid avstånd under 1000 meter ska det tydligt framgå av tävlings -PM om toalett saknas.

Deltagarna i inskolningsklass samt öppna motionsklasser har fri starttid och startstämpling, dessa ska separeras från de andra klasserna så de ej stör dessa.

Startlista och vid behov kartjusteringar ska finnas anslagna vid startplatsen.

Vid startplatsen ska ”Gå fram”-tid visas och vara väl synlig. Med detta menas att den ska synas tydligt för såväl korta som långa personer.

Tänk även på ev. störande solljus. Klockan bör vara digital.

Minutlinjer ska vara så pass markerade att inte deltagarna av misstag passerar någon linje för tidigt.

Tre minuters gå – fram - tid används, för att löpare i lugn och ro skall hinna med avprickning, checkin och ta lösa kontrollangivelser.

Kartbehållare ska placeras så att snabbaste klass står närmast startpunkten.

Varje kartbehållare ska ha tydlig klassangivelse och behållarna ska vara väl separerade från varandra.   

Alla kartor ska vara tydligt markerade med klass på såväl fram- som baksida.

Särskild startfunktionär som bevakar starten ska finnas, så att ingen hoppar över ett steg i startproceduren

En häftapparat för lösa kontrolldefinitioner bör finnas.

Om startpunkten inte är belägen på startlinjen, ska sträckan från startlinjen till startpunkt snitslas och startpunkten markeras med en kontrollskärm.

Ytterligare tips Skogsfalken 2023 (Mats Persson)

1-2 månader före tävling

Kontakt med banläggare om startplatsernas placering

Se till att kontakt tas med markägare vid startplatsen

Skaffa personal

Om det är mer än en startplats kan startklocka lånas av Bro-Sö, Annika Franz

Om det är långt till start kan toa behövas

Boka i så fall toa-vagn med tävlingsledaren eller arenaansvarig

3 veckor före tävling

Bestäm hur startplatsen ska byggas

Kolla var allt material finns och att det fungerar

Kolla med banläggaren om startplatsen, gångväg till start

Bestäm med banläggaren var klassbeteckningar ska tryckas beroende på hur du bygger starten

Beställ tryckta klass-skyltar, lappar till definitioner etc. hos Pernilla

Plastfickor till kartorna, storlek och antal, beställ via Margret om det saknas

Boka släp att köra startmaterial på

1 vecka före tävling

Kontakt med Sportidentansvarig och sekretariat angående checkin, töm, startenhet, minutstartlistor och startlistor.

Informera alla medhjälpare om tid, plats och uppgift

2-3 dagar företävling

Plasta kartor, kontrollera mot anmälningarna

Ladda startklockans batterier

Dagen före eller på morgonen

Bygga starten

Snitsla till starten

Hej starter!

Jag har hand om si-enheter och sekretariat under tävlingen och har lite praktisk info till er startpersonal.

Enheter

Jag förbereder en låda för respektive start med töm, check, siac-off och start-enheter inklusive reservenheter för varje funktion

Lådan kommer att kompletteras med gällande startlista efter att vi fått igång husvagnen på tävlingsdagen. Förhoppningen är att hinna ut till er med enheter på respektive start om inget strular, annars kanske någon har möjlighet att hämta på arenan?

Check via ROC

Ambitionen är att köra online-check via en så kallad ROC så att vi får in alla startande i datorn trådlöst. Detta är ett komplement till avprickning och vi vill därför att ni även kör analog lista.

För att detta ska fungera är det viktigt att alla som går in i startområdet checkar i anvisad ansluten enhet när de går in i respektive startfålla.

Återkoppla till mig om någon av de två starterna planerar ha mer än 2 insläpp (ett för minutstart, och ett för öppna) Önskvärt om dessa insläpp dessutom kan läggas nära varandra för att förenkla kabeldragning/överförig. Förslagsvis såhär:

Siac-off

Ni kommer få enhet för Siac-off. 

Denna placeras efter check-enheten,  med fördel på kontrollställning i första startrutan.

Information om att den finns kommer gå ut i PM. Den används av löpare med SIAC-pinne (touchfree) för att stänga av den trådlösa funktionen och spara batteri eftersom vi inte har den aktiverad. De som har en sån pinne vet vad den är till för, och det är helt ofarligt för alla att stämpla där, oavsett pinne.

Tveka inte att höra av er om det är några frågetecken.

/Andreas

0725-346824

Stafett

Vid stafett sker i allmänhet masstart för en eller flera klasser. De tävlande ställer upp vid sina kartor vid den tidpunkt före start som arrangör anger. Karta och kontrollbeskrivning ska ligga i en plastficka och vara fästade så att de inte faller ur under tävling. Arrangör ska sträva efter att placera de snabbaste klasserna i de främsta leden.

Resultat

På TC ska finnas en tydlig och rymlig plats för resultat.

Resultatet ska innehålla klass, namn, förening och tid.

Resultatlista laddas upp till Eventor senast kl.18.00 tävlingsdagen.

Denna ligger också till grund för poängen i Sverigelistan, inklusive gallringsfiltret som gäller för meritering till rankingtävlingar.

Berörda massmedia företag bör snarast efter tävlingens slut få press- eller resultatlista.

SOFT:s IT-system Eventor tillhandahåller en presstjänst.

Duschar och Toa

Duschutrymme skall anpassas efter antal startande.

Hellre stort än litet. Toaletter ska finnas på TC separat för damer och herrar.

Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna efter besök. Om det är längre än 1000 m till start skall det finnas toa även där.

Om det ej finns toa vid start ange det i PM:et.

Priser

Antal pris i ungdomsklass: ?

Alla som deltar i Inskolning skall ha pris.

Köp in många småpriser att ha i reserv. H/D 10-16, 20 % av deltagarna Vuxen klasserna fritt för arrangören hur många pris skall delas ut.

Vid DM:

Det rekommenderas att ingen medaljutdelning sker vid minsta

misstanke om att resultaten inte är korrekta. Detta är framför allt viktigt i ungdomsklasser.

Tävlingsrapport

Ska upprättas för alla tävlingar. Tävlingsrapport skall sändas in digitalt via Eventor.

Tävlingsledare och tävlingskontrollant skall även godkänna denna.

Senast 10 dagar efter tävling

Första hjälpen

Vård och omhändertagande vid skada och olycksfall

Följande gäller:

Vid tävling i storleksordningen tusen deltagare eller färre ska det på arenan finnas en adekvat organisation för att kunna utföra första hjälpen.

Relevant vård- och förbandsmateriel ska finnas på arenan.

Vid behov ska det på alla tävlingar gå att kontakta sjukvårdsupplysningen, samt vid allvarliga fall ringa 112.

Ambulans ska alltid snabbt kunna ta sig till arenan och till första hjälpen-plats i tävlingsområdet, om sådan finns.

Om föreningen har medlemmar med vårdlegitimation  bör minst en av dessa ingå i tävlingens vårdorganisation, eller åtminstone finnas tillgänglig i närheten under pågående tävling.

Bra om det finns:

Hjärtstartare

Tävlingsledarens tel.nr. tryckt på kartan (Nödnummer)